Dayton #20HN82 HVAC Motor, HP:1/30, V:120,Hz:60, PH:1, Shaft 1/4 x 2.0

$59.87
Details
  • Brand: Dayton
  • Style: Motor
  • Condition: New
  • SKU: ST512232422
  • Part Number: 20HN82
Dayton #20HN82 HVAC Motor, HP:1/30, V:120,Hz:60, PH:1, Shaft 1/4 x 2.0
Dayton #20HN82 HVAC Motor,  HP:1/30, V:120,Hz:60, PH:1, Shaft 1/4 x 2.0
Dayton #20HN82 HVAC Motor,  HP:1/30, V:120,Hz:60, PH:1, Shaft 1/4 x 2.0Dayton #20HN82 HVAC Motor,  HP:1/30, V:120,Hz:60, PH:1, Shaft 1/4 x 2.0Dayton #20HN82 HVAC Motor,  HP:1/30, V:120,Hz:60, PH:1, Shaft 1/4 x 2.0