Dayton #20HN86 Motor RPM:1550, HP:1/10,V:120,Hz:60, PH:1, SHAFT 1/4 X 2.0

$28.90
Details
  • Brand: Dayton
  • Style: Motor
  • Condition: New
  • SKU: ST2972
  • Part Number: 20HN86
Dayton #20HN86 Motor RPM:1550, HP:1/10,V:120,Hz:60, PH:1, SHAFT 1/4 X 2.0 - Type: PSC.
Dayton #20HN86 Motor RPM:1550, HP:1/10,V:120,Hz:60, PH:1, SHAFT 1/4 X 2.0
Dayton #20HN86 Motor RPM:1550, HP:1/10,V:120,Hz:60, PH:1, SHAFT 1/4 X 2.0Dayton #20HN86 Motor RPM:1550, HP:1/10,V:120,Hz:60, PH:1, SHAFT 1/4 X 2.0Dayton #20HN86 Motor RPM:1550, HP:1/10,V:120,Hz:60, PH:1, SHAFT 1/4 X 2.0Dayton #20HN86 Motor RPM:1550, HP:1/10,V:120,Hz:60, PH:1, SHAFT 1/4 X 2.0